ברוך הבא לאתר האינטרנט “ניקופיט” (להלן: “האתר“).

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.

התנאים שלהלן חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל אמצעי תקשורת.

עצם השימוש באתר ותכניו מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש כפי שישתנו מעת לעת, וכי לא תהא למשתמש או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מביצוע כל שימוש שהוא באתר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

השירותים באתר

 1. אתר זה מספק מידע בנוגע לאימוני כושר, תפריטי תזונה ומוצרי כושר שונים. כמו כן, האתר מספק למשתמשיו סרטוני כושר מקוריים והסברים מפורטים לביצועם. יודגש, כי התפריטים לא נבנו על ידי תזונאי מוסמך, אינם מהווים תחליף לייעוץ עם תזונאי מוסמך והאחריות לשימוש בתפריטי התזונה חלה על המשתמש בלבד.
 1. האתר מציע תכנים הפתוחים לצפייה לכלל באי האתר וכן תכנים המיועדים למנויים בלבד.
  א.ניתן לרכוש מנוי ליחיד בעלות של 33 ₪ לחודש  / מנוי זוגי בעלות של 55 ₪ לחודש / מנוי משפחתי (עד 4 משתמשים) בעלות של 100 ₪ לחודש.
  ב.החל מתאריך 01.11.19 לא ניתן לרכוש מנוי חודשי מתחדש, ניתן לרכוש כל תוכנית אימונים בנפרד והתשלום הינו תשלום חד פעמי הניתן לחלקו ל12 תשלומים.
 1. א.המנוי החודשי המתחדש ניתן לביטול בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכפוף ובהתאם להנחיות “ביטול עסקה” כפי שיוגדרו מטה.
  ב.לא ניתן לבטל תוכניות אימונים שנרכשו החל מ01.11.19 בכפוף ובהתאם להנחיות “ביטול עסקה” כפי שיוגדרו מטה.
 1. השימוש בחלק מן השירותים המוצעים במסגרת האתר מותנה ברישום. לצורך השלמת הרישום לאתר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת מגורים ופרטים מזהים נוספים.
 1. הנך מתחייב למסור פרטים נכונים ומלאים, ושלא לעשות כל שימוש באתר תחת זהות בדויה.

 

 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לבטל את המנויים בכל עת באמצעות מתן הודעה בדבר הביטול בכתב או בדואר אלקטרוני. במידה והאתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ביטלו את מנויך, תהיה זכאי להחזר כספי באופן יחסי בהתאם לשימוש שנעשה במנוי, בחודש שבו הוא בוטל על ידי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לסרב לרשום או לחסום גישה של משתמש אל האתר ו/או אל השירותים, או חלקם, לפי שיקול דעתם הבלעדי וזאת במקרים בהם הפר המשתמש הוראות כל דין, את תנאי השימוש הנ”ל או בשל כל סיבה סבירה אחרת.

כללי

 1. האמור ו/או המוצג באתר ו/או בכל קישור ו/או הפניה מהאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי.
 1. כל שימוש של המשתמש בתוכן, מידע, פרסומות ושירותים המוצגים או המפורסמים באתר, נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 1. ביצוע התרגילים המופיעים בסרטונים אשר מועלים לאתר יהיו באחריות המשתמש בלבד. יש להיוועץ ברופא בטרם ביצוע התרגילים.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם מיידעים בזאת את המשתמש שעיסוקו בפעילות גופנית מכל סוג שהוא, בין אם נעשה בליווי ונוכחות מאמן כושר או בין אם לאו, עלולים במקרים מסוימים לגרום לנזקים גופנים. זאת, גם אם הפעילות הגופנית נעשית תוך שמירה על כללי הזהירות והבטיחות ותחת פיקוח מקצועי. משתמש הבוחר להשתמש בשרותי האתר מצהיר כי הוא מודע לסיכונים המפורטים לעיל, והינו בוחר לעסוק בפעילות גופנית תוך נשיאה מלאה בכל האחריות לתוצאות של החלטתו ולכל פגיעה או נזק גופני או אחר העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. המשתמש מצהיר כי הוא מסיר כל אחריות מכל סוג שהיא מהאתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 1. המידע המופיע באתר זה הוא לצורך שימוש אישי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. מובהר בזאת כי על המשתמש להפעיל שיקול דעת מתאים, תוך התייעצות עם רופא לגבי בריאותו, לפני שימוש בתכנים המופיעים באתר. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לתוצאות השימוש בתכנים המופיעים בו. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל שימוש בו, מול תזונאי/ת מוסמכ/ת או רופא/ה.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להביא להשגת תוצאות כלשהן משימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו ואין כל אחריות להשגת תוצאות מסוימות.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ללא התראה או אזכור מיוחד. נוסח תנאי השימוש המחייבים והקובעים הם המפורסמים באתר בעת השימוש. מומלץ לקרוא ולהתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם עושים שימוש בקבצי COOKIES, ומבצעים איסוף נתונים פנימיים לניתוחים סטטיסטיים כדוגמת: תדירות ביקורים באתר, זמן שהייה, מעבר בין חלונות, מספר צפיות בסרטונים, הרגלי גלישה, מספר לחיצות ועוד.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם יעשו כל שביכולתם ובהתאם לדין בכדי להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע הנ”ל מוסכם בזאת כי למשתמשים לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 1. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם שואפים לספק למשתמשים את המידע המוצג באתר באופן רציף וללא הפרעות. עם זאת מובהר כי בשל אילוצים טכניים ו/או תקלות שאינן בשליטת האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם, יתכנו הפרעות בזמינות האתר.
 1. המשתמש מודע ומתחייב להמנע מכל מעשה או מחדל אסורים, כולל ולרבות אך מבלי לגרוע על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.
 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 1. הדינים החלים על השימוש באתר יהיו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין העולה מהשימוש באתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב בלבד.

ביטול עסקה

 1. המשתמש זכאי לבטל את המנוי החודשי המתחדש בכל עת. באם המשתמש מעוניין לבטל את המנוי, עליו להודיע על רצונו לבטלו באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת Nikofitteam@gmail.com. המשתמש יציין בהודעת הביטול את שמו ואת מספר תעודת זהותו. כמו כן, המשתמש יציין את כתובת הדואר האלקטרוני שעימה נרשם לאתר, ואת ארבע הספרות האחרונות בכרטיס האשראי שעמו רכש את המנוי לאתר.
 1. ביטול מנוי בטרם עברו 12 חודשים מיום תחילתו, יהיה כרוך בדמי ביטול בסך של 100 ₪. לא ייגבו דמי ביטול בגין מנויים שבוטלו לאחר שנה מיום רכישתם. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם רשאים להפחית את דמי הביטול בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי.
  במידה והמשתמש לא יעמוד בתשלומים החודשיים ולא יכובד התשלום החודשי, המנוי יבוטל אוטומטית ויגבו דמי טיפול על סך 100 ש”ח. 
 1. על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ביטול המנוי ייכנס לתוקפו בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול כמפורט לעיל. במידה והודעת הביטול נמסרה באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקפו בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח. במידה ובהודעות הביטול יצוין תאריך מאוחר לביטול, הביטול ייכנס לתוקפו במועד אשר צוין.
 2. על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 סעיף 6(א), “זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול” כך שלא ניתן לבטל את התוכניות אימונים לאחר הרכישה. האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם רשאים לאשר ביטול מנוי בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי.

שיפוי

25. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויבו האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם אשר על פי תנאי השימוש לאתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

קניין רוחני

26. כל הזכויות באתר לרבות תמונות, סרטונים, עיצוב האתר, מבנה האתר, לוגו, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט, גופנים וכל חומר אחר הכלולים בו, הינם רכושם וקניינם הרוחני של האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב של האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם.

27. כל הפרה של זכויות סימני המסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, עלולות להשית על המשתמש תביעות כספיות ו/או עונשים בתחום האזרחי ו/או בתחום הפלילי.